BYGGLOVET FÖR PADELBANAN UPPHÄVS

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (MMD) har beslutat att upphäva det bygglov för en andra padelbana i Tallparken som beviljats av Östhammars kommun och som godkänts av Länsstyrelsen i Uppsala. Det är mycket ovanligt att en högre instans går emot två underinstanser när dessa är eniga, men det var precis vad som hände.

MMD vilar sitt beslut på en egen tolkning av kommunens planbeskrivning. Så här skriver domstolen:

”Av planbeskrivningen framgår att syftet med marken för idrottsändamål var att skapa en begränsad idrottsyta som vid tidpunkten skulle ge plats för två tennisbanor och en servicebyggnad. Läktare och förråd förefaller därefter ha placerats utanför byggrätten. Det nu aktuella bygglovet innebär att idrottsverksamheten i princip dubblas mot planens ursprungliga syfte. Eftersom åtgärden av ovanstående skäl inte bedöms förenlig med detaljplanens syfte, kan avvikelsen inte godtas. Mot den bakgrunden ska underinstansernas beslut upphävas”.

Med detta domskäl som grund valde MMD att inte ta ställning till användningsgränser och gröna linjer, inte heller till så kallade Ri-områden för idrottsliga ändamål eller till grannarnas argument. Eller som MMD formulerar sig:

”Vid denna bedömning saknas det skäl att ta ställning till vad de klaganden har anfört i fråga om olägenheter.”

Östhammars kommun har tagit del av domen, men kan bara konstatera att MMD gjort en ”snävare tolkning” av gällande detaljplan än vad kommunen och Länsstyrelsen gjort.

Efter hundratals mantimmar med projekt padelbana 2 tvingas ÖTS nu konstatera att vi är tillbaka på ruta 1. Nästa vecka kommer klubben och kommunen att inleda diskussioner om hur friskvården och den idrottsliga verksamheten i Öregrund ska kunna utvecklas utan att stoppas av 42-åriga planbeskrivningar. Till båtnad för Öregrundsborna – och för besöksnäringen.